Global Insurance Solutions

The Netherlands

Nacora Assurantiekantoor BV, an introduction

EN Nacora Assurantiekantoor BV (Nacora International Insurance Brokers) in Rotterdam, the Netherlands is an independent commercial insurance broker, specialized in providing risk advice and commercial insurance solutions.
Since 1983, Nacora's goal has been to support companies in putting together good, affordable insurance programs.

Nothing is more important than protecting your assets and ensuring business continuity in the event of loss or damage. When it comes to insuring business risks, Nacora offers personal service and professional support with risk advice, insurance solutions and claims handling.


Nacora Assurantiekantoor BV, introductie

NL Nacora Assurantiekantoor BV in Rotterdam is een onafhankelijke commerciële verzekeringsmakelaar, gespecialiseerd in het verstrekken van risicoadvies en commerciële verzekeringsoplossingen. 
Sinds 1983 is het de doelstelling van Nacora om bedrijven te ondersteunen bij het samenstellen van goede, betaalbare verzekeringsprogramma's. 

Niets is belangrijker dan het beschermen van uw bedrijfsmiddelen en het verzekeren van bedrijfscontinuïteit in geval van verlies of schade. Als het gaat om het verzekeren van bedrijfsrisico’s biedt Nacora persoonlijke service en vakkundige ondersteuning met risico-advies, verzekeringsoplossingen en schadebehandeling.
 

Insurance solutions for the
logistics sector

EN Nacora is a wholly-owned subsidiary of the Kuehne + Nagel Group, the global logistics service provider. Because of these “roots”, Nacora has unique expertise in insurance programs for the transport and logistics sector.

 • Logistics liability insurance for carriers and forwarders, on extended conditions.
 • Marine cargo insurance to insure the goods of your customers during transport and possibly storage.
 • The Nacora Claims Center offers expert handling of logistics claims.
 • Advice and support regarding logistical liability in your negotiations with (potential) clients.

Verzekeringsoplossingen voor de logistieke sector

NL Nacora is een volledige dochteronderneming van Kuehne + Nagel, de wereldwijde logistieke dienstverlener. Door die “roots” heeft Nacora unieke expertise m.b.t. verzekeringsprogramma's voor de transport- en logistieke sector. 

 • Logistieke aansprakelijkheidsverzekering voor vervoerders en expediteurs, op uitgebreide voorwaarden.
 • Transportverzekering om de goederen van uw klanten te verzekeren tijdens transport en eventueel opslag.
 • Het Nacora Claims Center biedt deskundige behandeling van logistieke schadeclaims met als doel “ontzorgen”.
 • Advies en ondersteuning m.b.t. logistieke aansprakelijkheid bij uw onderhandelingen met (potentiële) opdrachtgevers.

Insurance solutions for businesses in general

EN Nacora can provide you with expert advice regarding business insurance such as (but not limited to):

 • Third Party Liability insurance, Product Liability, Recall insurance and WEGAM (specific for Dutch companies).
 • Professional liability insurance.
 • Directors & Officers insurance.
 • Property insurances for loss of or damage to real estate, tenant’s interests, inventory and stock-in-trade, machinery, equipment, IT, business interruption, loss of rent, etc.
 • Marine Cargo and storage insurance for your goods during transport and in storage (at a carrier or forwarder).
 • Insurance of trucks, vans, passenger cars, also “fleets” (incl. prevention programmes) and work equipment.
 • Trailer insurance, Container / Trailer liability insurance.
 • Construction insurances (CAR and EAR).
 • Absenteeism insurance, with Arbo services and WGA for your employees (specific for Dutch companies).
 • Accident insurance.
 • Credit insurance.
 • Cyber risks insurance.
 • Legal Aid insurance.
 • Events insurance.
 • Business travel insurance, possibly with “special insurance for risk countries” (ask about the options).
 • Health costs insurance for your employees.

Verzekeringsoplossingen voor alle bedrijven

NL Nacora kan u deskundig adviseren m.b.t. bedrijfsmatige verzekeringen zoals (maar niet beperkt tot):

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, productaansprakelijkheid, recall-dekking en WEGAM.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen (D&O).
 • Brandverzekering voor dekking na verlies van of schade aan onroerend goed, huurdersbelang, inventaris en goederen, machines, bedrijfsuitrusting, IT, bedrijfsschade, verlies van huurpenningen, etc.
 • Transport- en opslagverzekering voor uw goederen onderweg of in opslag (bij een vervoerder of expediteur).
 • Verzekering van vrachtauto’s, bestelauto’s, personenauto’s, ook “wagenparken” (incl. preventietrajecten)
  en werkmaterieel.
 • Trailerverzekering, Container / Traileraansprakelijkheidsverzekering.
 • Bouw- en montageverzekeringen (CAR en EAR).
 • Verzuimverzekering, uit te breiden met Arbo dienstverlening en WGA-Hiaatverzekering voor uw werknemers.
 • Collectieve ongevallenverzekering.
 • Kredietverzekering.
 • Cyberrisicoverzekering.
 • Rechtsbijstandverzekering.
 • Evenementenverzekering.
 • Zakenreisverzekering, eventueel met “speciale verzekering voor risicolanden” (vraag naar de mogelijkheden).
 • Collectieve ziektekostenverzekering voor uw werknemers.

Insurance solutions for
the entrepreneur

EN

 • Disability insurance.
 • Insurance of family liability insurance, property, health costs, travel insurance and life insurance (on request).

Verzekeringsoplossingen voor
de ondernemer

NL

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Verzekering van privé aansprakelijkheid, bezittingen, ziektekosten, reizen en overlijdensrisico (op aanvraag).

What subjects does
Nacora not advise on?

EN Nacora mainly focuses on insuring companies, sometimes also the owners or employees thereof.
We are not active in insurance advice for private persons with whom there are no "business connections".

We do not advise on pensions, mortgages, financing and investments.
 

Over welke onderwerpen
adviseert Nacora niet?

NL Nacora richt zich met name op het verzekeren van bedrijven, soms ook de eigenaren of werknemers daarvan.
Wij zijn niet actief in het adviseren van verzekeringen voor particulieren waarmee geen “zakelijke verbinding” is.

Wij adviseren niet op het gebied van pensioenen, hypotheken, financieringen en vermogensopbouw.

Contact details/Contactgegevens

EN Your business is unique - and the same goes for the expert, personal service you receive from Nacora.

Call us for expert advice and recommendations, creative risk management solutions and answers to your questions on how to reduce risk to your business.

Feel free to contact us for information or to make an appointment for a free, non-binding consultation.


NL Uw bedrijf is uniek - en dat geldt ook voor de deskundige, persoonlijke service die u van Nacora krijgt. 

Bel ons voor deskundig advies en aanbevelingen, creatieve oplossingen voor risicobeheer en antwoorden op uw vragen over hoe u risico’s voor uw bedrijf kunt verminderen. 

Neem gerust contact met ons op voor informatie of het maken van een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Nacora Agencies AG - Contactform

Informationen

Office (general): / Kantoor, algemeen:
Visit address (by appointment):
Willemswerf, 10th floor
Boompjes 40
NL-3011 XB  Rotterdam, The Netherlands

Postal address:
P.O. Box 1294
3000 BG  Rotterdam, the Netherlands
Tel. +31 10 4789800
info.netherlands@nacora.com

General Management
Harry Berkelouw RGA
+31 10 4789800
harry.berkelouw@nacora.com

Management
Esther de Wit
+31 10 4789803
esther.dewit@nacora.com

Consultants
Koos van Beeck BBA
+31 10 4789802
+31 622 461768
k.vanbeeck@nacora.com

Willem Guijt
(specialist logistical and marine cargo insurances)
+31 629 055156
willem.guijt@nacora.com

Nacora Claims Center
logistical (marine) claims
claims.marine.nl@nacora.com

other (non-marine) claims
claims.non-marine.nl@nacora.com